Dalecarlia

Steg-för-steg-guide: Hur man utför en effektiv riskbedömning av arbetsmiljön

Arbetsmiljökunskap
Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på LinkedIn

Att vi har en säker och hälsosam arbetsmiljö är av yttersta vikt för både arbetsgivare och anställda. På så vis minimerar vi olyckor och ohälsa, ökar trivsel och produktivitet och minskar personalomsättning. En central del av arbetsmiljöarbetet är att genomföra regelbundna riskbedömningar. Genom att identifiera och hantera potentiella risker på arbetsplatsen kan vi minimera dessa risker och skapa en tryggare arbetsmiljö. I detta inlägg kommer vi att guida dig genom en steg-för-steg-process för att utföra en effektiv riskbedömning av arbetsmiljön.

Steg 1: Förberedelse och planering

Planering är A och O när det kommer till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Innan du dyker in i själva riskbedömningen är det därför avgörande att förbereda dig ordentligt. Besluta om vilka som kommer att vara involverade och vilka respektive ansvarsområden de har. Skapa en tidsplan som ger tillräckligt med tid för varje steg i processen. Säkerställ att du har tillgång till nödvändiga resurser för att utföra en noggrann bedömning.

Steg 2: Identifikation av arbetsmiljörisker

Börja med att identifiera potentiella risker på arbetsplatsen. Genom att observera arbetsmiljön, till exempel genom skyddsronder, intervjua medarbetare och granska dokumentation kan du samla in värdefull information. Det är viktigt att komma ihåg att risker kan vara både fysiska och psykosociala. Fysiska risker kan vara till exempel fall, tunga lyft och exponering för farliga ämnen. Psykosociala risker kan vara till exempel stress, arbetsbelastning, bristande ledarskap, kränkande särbehandling eller bristande arbetsklimat. Men det kan också vara mycket annat. Det är ni som bäst känner till er verksamhet som vet vilka potentiella risker som finns.

Gör en lista med de risker ni identifierat, innan ni går vidare till nästa steg. Tänk på att inte förminska riskerna i det här steget, ta alla risker på lika stort allvar, oavsett om det är stora tunga maskiner eller risk att snubbla på sladden till kopieringsmaskinen. I nästa steg gör ni sedan bedömning av hur allvarliga riskerna är.

Steg 3: Bedömning av riskernas sannolikhet och konsekvenser

Efter att du har identifierat riskerna är nästa steg att bedöma om riskerna är allvarliga och om åtgärder måste vidtas. För att bedöma om en risk är allvarlig eller inte handlar om att väga sannolikheten att en incident inträffar mot konsekvenserna som en incident skulle innebära. Det finns många användbara verktyg för att väga sannolikhet och konsekvenser, som till exempel riskmatriser eller poängsystem, för att kvantifiera risknivåerna och prioritera risker.

Steg 4: Prioritering av åtgärder

När riskerna är bedömda ska beslut tas om eventuella åtgärder. Välj vilka risker som ska hanteras först genom att fokusera på de med högst risknivå och exponering. Detta gör det möjligt att rikta resurserna mot de mest allvarliga riskerna. Besluta sedan om vilka åtgärder som kan och behöver vidtas. Säkerställ att åtgärderna är realistiska och genomförbara.

Steg 5: Åtgärdsplanering och implementering

Utveckla åtgärdsplaner för att minska eller eliminera riskerna. Involvera medarbetare i implementeringen av åtgärderna. Varje åtgärd ska ha en person som är ansvarig för att åtgärden vidtas, det ska även beslutas om när åtgärden ska vara klar och när åtgärderna ska följas upp.

Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen skall anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som skall se till att de genomförs.

Alla genomförda åtgärder ska kontrolleras för att utvärdera om de haft väntad effekt.

Steg 6: Uppföljning och utvärdering

Efter att åtgärderna har implementerats är det viktigt att följa upp och utvärdera deras effektivitet. Regelbundna uppföljningar gör det möjligt att justera åtgärderna om det behövs och säkerställa att risknivåerna har minskat.

Slutsats

Att genomföra effektiva riskbedömningar är en kontinuerlig process som kräver engagemang och ansvar. Genom att följa dessa steg och regelbundet granska och förbättra din arbetsmiljö kan du skapa en säkrare och hälsosammare arbetsplats för alla. Kom ihåg, säkerhet är en investering i både människor och företaget.

Genom att följa dessa steg kan du skapa en arbetsmiljö som främjar välbefinnande och produktivitet, och samtidigt uppfyller ditt ansvar som arbetsgivare. Så tveka inte, sätt igång med din riskbedömning och skapa en arbetsplats som är trygg för alla.

Vi hjälper er

Dalecarlia Arbetsmiljö är specialister med erfarenhet av arbetsmiljöfrågor. Vårt syfte är att hjälpa er med utbildning, konsultation, dokumentation, rutiner, riskbedömningar och mycket mer. Vi kan driva hela ert systematiska arbetsmiljöarbete, eller ta fram formulär för riskbedömning. Arbetet anpassar vi efter era förutsättningar och er ambitionsnivå.
Vi finns här för din skull, tveka inte att höra av dig om det är något du funderar över.

Några av våra utbildningar

När du tar kontakt med oss har du inget att förlora, du kan endast vinna på det!

Telefon
070-798 26 53

Postadress
Dalecarlia Arbetsmiljö AB
Befälsgatan 3
784 63 Borlänge

Besöksadress
Solbrinken 16
Borlänge