fbpx

Dalecarlia

Hur bidrar vi till ert arbetsmiljöarbete?

En god arbetsmiljö ökar inte bara ditt och din personals välbefinnande, den goda arbetsmiljön och ett bra arbetsmiljöarbete bidrar även till ökad lönsamhet i företaget. God arbetsmiljö ger nämligen lägre sjukfrånvaro, engagerar medarbetarna och minskar personalomsättning. Arbetsgivare med rykte om sig att ha en god arbetsmiljö har även lättare att hitta nya medarbetare.

Kartläggning

När vi får en förfrågan om hur arbetet ska gå till, börjar vi alltid med att göra en kartläggning av vad som redan finns i arbetsmiljöväg på arbetsplatsen. Vilka de starka sidorna är och var det kan finnas brister.

Analys

Utifrån den information vi samlar under kartläggningen gör vi en analys av er arbetsmiljösituation. Här summerar vi de data som vi samlat och sammanställer det för att kunna ta fram en plan för hur vi kan gå vidare. Vi tar fram föreskrifter, checklistor och handböcker som gäller för just den verksamhet som arbetsplatsen bedriver.

Implementering

Vi hjälper er att ta fram en arbetsmiljöpolicy om det behövs. Vi kan ta fram rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Samt så kan vi utbilda chefer , skyddsombud och arbetstagare.

Uppföljning

Därefter kan vi också hjälpa er med en uppföljning. Vi kartlägger återigen arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen, tittar på vad som har fungerat och om det är något som inte har fungerat lika bra. Vi kan revidera och anpassa planen efter era behov för att ge er bästa möjliga förutsättningar att få ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.

Efter processen kan vi så klart också hjälpa. Då hjälper vi till att göra regelbundna uppföljningar och kartläggningar. Vi kan även hjälpa till att hålla er dokumentation aktuell.

Få upp till 70% av kurskostnaden betald*

*Om du har kollektivavtal på din arbetsplats så kan du få upp till 70% av kostnaden för arbetsmiljöutbildningar betald genom AFA Försäkring. Kontakta oss för mer information eller läs mer på AFA Försäkring.

Lagar och regler kring arbetsmiljö

Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets författningssamling, försäkringsvillkor, avtal. Arbetsmiljö regleras i många texter och på många olika sätt. Det finns en hel del rättigheter, men också skyldigheter, på arbetsplatsen. Det gäller arbetsgivare, arbetstagare, arbetsmiljöombud, skyddsombud, m.m. Vi kan hjälpa er att reda ut vad som gäller och se vilka regler som är aktuella för er verksamhet. 

Här är ett litet urval av lagar och regler som gäller arbetsmiljön i Sverige:
Systematiskt arbetsmiljöarbete

Företaget ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Om ni är minst 10 anställda ska denna vara skriftlig.

Ni ska minst varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Alla på företaget ska delta i arbetsmiljöarbetet, detta gäller även inhyrd personal.Ni kan fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till chefer och arbetsledare.

Uppgiftsfördelningen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i er verksamhet.

Risker

Alla på företaget ska ha kunskap kring vilka risker som är förknippade med deras arbete och hur de ska utföra arbetet på ett säkert sätt.

Ni ska regelbundet genomföra undersökning och riskbedömning av arbetsförhållandena i er verksamhet. Undersökningen ska gälla alla faktorer som påverkar arbetsmiljön, alltså både fysiska, organisatoriska, psykiska och sociala förhållanden. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt.

Utbildning och kunskap

Chefer och arbetsledare ska ha dokumenterad kunskap om arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket rekommenderar minst 3 dagars utbildning i Bättre Arbetsmiljö (BAM). Men vissa branschorganisationer kräver upp till 5 dagars arbetsmiljöutbildning.

Arbetsgivaren har skyldighet se till att chefer och arbetsledare har tillräcklig kunskap om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling.

Dokumentation och rutiner

Det ska finnas en arbetsmiljöpolicy på företaget där ni beskriver hur arbetsförhållandena ska vara i er verksamhet för att förebygga ohälsa och olycksfall och skapa en god arbetsmiljö, om ni är minst 10 anställda denna ska vara skriftlig.

Första hjälpen, olyckor och tillbud

Företag ska ha rutiner kring första hjälpen och krisstöd, det ska även finnas personal med kunskap om första hjälpen på varje arbetsställe.

Det ska finnas rutiner för hantering av tillbud och arbetsskador.

Ni ska utreda orsakerna till de händelser i form av ohälsa, olycka eller tillbud som inträffat i er verksamhet så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen.

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla arbetsskador som innebär sjukfrånvaro till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

Skyddsombud och skyddskommitté

Om ni är minst 5 anställda ska ni ha ett skyddsombud. Finns inget kollektivavtal får arbetstagarna gemensamt utse skyddsombud.

Om ni är minst 50 anställda så ska företaget ha en skyddskommitté.