Dalecarlia

Dalecarlia Arbetmiljö

Lagar och regler kring arbetsmiljö​

Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets författningssamling, försäkringsvillkor, avtal. Arbetsmiljö regleras i många texter och på många olika sätt. Det finns en hel del rättigheter, men också skyldigheter, på arbetsplatsen. Det gäller arbetsgivare, arbetstagare, arbetsmiljöombud, skyddsombud, m.m. Vi kan hjälpa er att reda ut vad som gäller och se vilka regler som är aktuella för er verksamhet. 

Här är ett litet urval av lagar och regler som gäller arbetsmiljön i Sverige:

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Företaget ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Om ni är minst 10 anställda ska denna vara skriftlig.

Ni ska minst varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Alla på företaget ska delta i arbetsmiljöarbetet, detta gäller även inhyrd personal.Ni kan fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till chefer och arbetsledare.

Uppgiftsfördelningen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i er verksamhet.

Dokumentation och rutiner

Det ska finnas en arbetsmiljöpolicy på företaget där ni beskriver hur arbetsförhållandena ska vara i er verksamhet för att förebygga ohälsa och olycksfall och skapa en god arbetsmiljö, om ni är minst 10 anställda denna ska vara skriftlig.

Risker

Alla på företaget ska ha kunskap kring vilka risker som är förknippade med deras arbete och hur de ska utföra arbetet på ett säkert sätt.

Ni ska regelbundet genomföra undersökning och riskbedömning av arbetsförhållandena i er verksamhet. Undersökningen ska gälla alla faktorer som påverkar arbetsmiljön, alltså både fysiska, organisatoriska, psykiska och sociala förhållanden. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt.

Första hjälpen, olyckor och tillbud

Företag ska ha rutiner kring första hjälpen och krisstöd, det ska även finnas personal med kunskap om första hjälpen på varje arbetsställe.

Det ska finnas rutiner för hantering av tillbud och arbetsskador.

Ni ska utreda orsakerna till de händelser i form av ohälsa, olycka eller tillbud som inträffat i er verksamhet så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen.

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla arbetsskador som innebär sjukfrånvaro till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

Utbildning och kunskap

Chefer och arbetsledare ska ha dokumenterad kunskap om arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket rekommenderar minst 3 dagars utbildning i Bättre Arbetsmiljö (BAM). Men vissa branschorganisationer kräver upp till 5 dagars arbetsmiljöutbildning.

Arbetsgivaren har skyldighet se till att chefer och arbetsledare har tillräcklig kunskap om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling.

Skyddsombud och skyddskommitté

Om ni är minst 5 anställda ska ni ha ett skyddsombud. Finns inget kollektivavtal får arbetstagarna gemensamt utse skyddsombud.

Om ni är minst 50 anställda så ska företaget ha en skyddskommitté.

Få upp till 70% av kurskostnaden betald*

*Om du har kollektivavtal på din arbetsplats så kan du få upp till 70% av kostnaden för arbetsmiljöutbildningar betald genom AFA Försäkring. Kontakta oss för mer information eller läs mer på AFA Försäkring.