Dalecarlia

Europeiska Arbetsmiljöveckan – Skyddsombudens dag

skyddsombudets roll
Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på LinkedIn

Skyddsombudets roll i arbetsmiljön

När det kommer till samverkan i arbetsmiljön så är en roll kanske viktigare än alla andra; Skyddsombudet. Skyddsombudet kallas ibland även Arbetsmiljöombud, men dess uppgifter är desamma. Skyddsombudets roll är inte bara en lagstadgad del i det svenska arbetslivet utan även en kritisk komponent för att säkerställa en hälsosam, säker och produktiv arbetsplats.

Vad är ett skyddsombud?

Skyddsombudet är de anställdas röst i arbetsmiljöfrågor. En vanlig missuppfattning är att skyddsombud måste utses av fackförbundet, men i brist på fackförbund så kan även medarbetarna själva utse ett skyddsombud.

I AML 6 kap 2 § står det:
”På ett arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts, ska det bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud…”

Men oavsett vem eller vilka som utsett skyddsombudet är dess huvudsakliga uppdrag att bevaka att arbetsgivaren följer arbetsmiljölagen och att arbetsmiljön är säker och hälsosam för alla anställda. Ett skyddsombud har rätt att få information från arbetsgivaren om alla förhållanden som kan påverka arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

Skyddsombudens rättigheter och skyldigheter

Enligt svensk lag har skyddsombud bland annat rätt att:

  • Få information om förhållanden som påverkar arbetsmiljön.
  • Företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor.
  • Stoppa farligt arbete vid omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa.
  • Få tillräckligt med tid avsatt från ordinarie arbete för att utföra sin roll som skyddombud.

Skyddsombud ska regelbundet delta i undersökningar av arbetsmiljön för att identifiera risker och föreslå förbättringar. De har också en viktig roll i att informera och utbilda kollegor om arbetsmiljöfrågor.

Skyddsombud omfattas även av tystnadsplikt, så alla medarbetare kan känna sig trygga i att förmedla missförhållanden till skyddsombudet utan att vara rädda för reprisalier.

Arbetet med Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA)

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) omfattar faktorer som arbetsbelastning, arbetstider, och sociala relationer på arbetsplatsen. Skyddsombuden spelar en nyckelroll i att identifiera och åtgärda frågor som:

  • Hög arbetsbelastning
  • Konflikter
  • Otydliga instruktioner eller förvätningar
  • Otillräckligt ledarskap

Genom att främja en dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare kan skyddsombuden bidra till en bättre OSA och därmed en mer harmonisk och produktiv arbetsplats.

Skyddsombudets roll i psykisk hälsa

Psykisk hälsa på arbetsplatsen blir alltmer uppmärksammad. Skyddsombudet har en viktig funktion i att uppmärksamma tecken på psykisk ohälsa som stress, ångest eller depression. Genom att arbeta för öppenhet och icke-dömande kommunikation på arbetsplatsen, kan skyddsombudet hjälpa till att skapa en miljö där anställda känner sig trygga att uttrycka sina känslor och söka hjälp.

Belatningsergonomi

En annan viktig aspekt av skyddsombudets arbete är inom området belastningsergonomi, vilket inkluderar allt från arbetsstationens utformning till förebyggande av arbetsrelaterade skador. Skyddsombuden kan samarbeta med arbetsgivaren för att se till att arbetsplatser är ergonomiskt utformade, samt att anställda får den utbildning och de hjälpmedel som behövs för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och hälsosamt sätt.

Sammanfattning

Skyddsombudets roll i arbetsmiljöarbetet är både omfattande och viktig. Genom att agera som en represrentant för arbetstagarna kan de hjälpa till att skapa säkrare, och mer hälsosamma arbetspatser med en mer medveten och förebyggande arbetskultur.

Vi hjälper er

Dalecarlia Arbetsmiljö är specialister med erfarenhet av arbetsmiljöfrågor. Vårt syfte är att hjälpa er med utbildning, konsultation, dokumentation, rutiner, riskbedömningar och mycket mer. Vi kan driva hela ert systematiska arbetsmiljöarbete, eller ta fram formulär för riskbedömning. Arbetet anpassar vi efter era förutsättningar och er ambitionsnivå.
Vi finns här för din skull, tveka inte att höra av dig om det är något du funderar över.

Några av våra utbildningar

När du tar kontakt med oss har du inget att förlora, du kan endast vinna på det!

Telefon
070-798 26 53

Postadress
Dalecarlia Arbetsmiljö AB
Befälsgatan 3
784 63 Borlänge

Besöksadress
Solbrinken 16
Borlänge