Dalecarlia

Asbest – Allmän utbildning

Asbest – Allmän utbildning

Allmän utbildning om asbest omfattar en heldag och vänder sig till den som ska leda eller utföra arbete med asbest eller asbesthaltigt material, utom rivning.

Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt erforderliga skyddsåtgärder som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006: 1).

Begär offert

Asbest är ett farligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som till exempel cancer. Det är framförallt personer som arbetar inom byggbranschen som riskerar att bli utsatta för asbestdamm vid bearbetning av material som innehåller asbest.

Asbest är ett mineral som är naturligt förekommande. Det användes flitigt i många olika applikationer fram tills det totalförbjöds 1982, på grund av att det är lättarbetat, och har hög kemisk och termisk beständighet. Asbest har blivit ett vanligare förekommande problem då hus som byggdes med Asbest renoveras och byggs om i allt större utsträckning. Materialet hittar di i bland annat brand- eller värmeisolering, bullerdämpning, i färger, plast, fix och fog. Det kan även finnas i tak och fasadbeklädnad.

När man bearbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs en stor mängd asbestfibrer som svävar i luften under mycket lång tid eftersom fibrerna är mycket lätta och tunna. Det är farligt att andas in asbestfibrer eftersom fibrerna kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar som till exempel cancer. Den vanligaste cancerformen är mesoteliom, som är en mycket allvarlig tumörform, och varje år dör ett hundratal personer i Sverige på grund av mesoteliom.

Enligt föreskrifterna om Asbest, AFS 2006:1, så ska den som leder och den som utför arbete med asbest, eller asbesthaltigt material ha genomgått utbildning som bland annat ska omfatta
avsnitt om asbestens egenskaper, hälsoeffekter, förekomst, skyddsåtgärder, nödfallsåtgärder, handhavande av personlig skyddsutrustning, arbetsmetoder, kontrollåtgärder, avfallshantering, saneringsåtgärder samt bestämmelser om medicinska kontroller.

Allmän utbildning om asbest omfattar en heldag och vänder sig till den som ska leda eller utföra arbete med asbest eller asbesthaltigt material, utom rivning.

Målsättning med kursen

Deltagaren skall efter kursen:

  • Känna till gällande föreskrifter
  • Känna till vad asbest är och var asbest kan finnas
  • Ha insikt om hälsorisker med asbest
  • Ha kunskap om olika arbetsmetoder
  • Ha praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning
  • Ha kunskap om avfallshantering och kontrollmetoder
  • Känna till nödfallsåtgärder
  • Känna till vad som gäller kring medicinska kontroller

Efter godkänt prov får deltagarna ett utbildningsbevis utfärdat av Dalecarlia Arbetsmiljö.

Vi utgår från Borlänge, men vi håller regelbundet kurser i Dalarna, Gävleborg och Värmland. Vi kan dock hålla kurser i hela Sverige vid önskemål.